Verksamhetsberättelse för 1 januari – 31 december 2015

Föreningsstyrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ingvar Andersson avgick vid årsmötet 2015
Ingemar Basth ansvarig för IT och medlemsregister
Ingvor Carlander sammankallande
Eva Carlsson sekreterare, ansvar för Föreningsguiden i UT
Erica Grenås kontaktperson, firmatecknare, nyckelansvarig
Björn Hellquist postmottagare
Ingela Karlsson kassör, firmatecknare
Anna Nordberg invald vid årsmötet 2015
Kirsti Stenbro-Törnqvist avgick vid årsmötet 2015

Revisorer har varit Börje Ignell och Ingvar Claesson, suppleanter Birgitta Brissman och Bengt Eriksson.

Valberedningen har bestått av Ingegerd Algotsson och Gunilla Ideström.

Årsmötet hölls den 25 mars i Folkets Hus. Örjan Hill berättade om medicinalväxter och folktro under det trivsamma samkvämet.

Söndagen den 3 maj hade vi fågelexkursion i Dalum under Börje Ignells och Jan Anderssons ledning. Inne i Dalum hörde vi en turkduva och under en promenad på Korshallaleden fick vi se tornfalk, trädpiplärka, trädkrypare. . . Efter förflyttning till Viesjön upplevde vi en fantastisk vårmorgon i solsken. Ett stort antal sjöfåglar utförde till synes fridfullt sina bestyr vid stränderna. Här fanns bl a skäggdopping, gråhakedopping, trana, sångsvan, årta. . .

Måndagarna 11 maj oh 8 juni inventerade vi vegetationen i golfbanans närområden. På en del områden i kanten av banan såg man tydliga spår av gammal betesmark med ett stort antal slåttergubbar, ängsvädd, grönvit nattviol, ängshavre m m. Om träden glesas ur och man utför hävd kan dessa ängsmarker troligen få nytt liv.

Söndagen den 14 juni, ”de vilda blommornas dag ” var vi på besök hos Sune Broman på hans slåtterängar i Skog, Hulu. På en del av gårdens ängar har det varit obruten hävd i över hundra år och här växer en mångfald arter. Ett tips för ängsintresserade är att så i ängsskallra ibland gräsen. Sune berättade att han sett rariteten sex-fläckig bastardsvärmare i blomprakten. Sällan har kaffepausen varit så skön som i denna vackra omgivning i härligt försommarväder.

Måndagen den 13 juli fick vi guidning av Ingvar Claesson i Prästagårdskärret, ett av bygdens rikkärr. Här växer många kalkkrävande örter, som klasefibbla, darrgräs, brudbröd, vildlin, rosettjungfrulin för att nämna några. Ett exemplar av ängsnattviol fick vi glädjen att se, men den stora upplevelsen var den makalösa mängden av sumpnyckel och kärrknipprot i de lägre områdena i kärret.

Torsdagen den 13 augusti utfördes den traditionella slåttern vid Duvered ,som vanligt under Ingvar Claessons ledning. Glädjande nog kunde även i år ca 30 plantor av Kung Karls Spira räknas och ett 20-tal av dessa blommade på grund av den sena sommaren.

I samarrangemang med Södra Skogsägarna fick vi den 1 september under en pedagogisk skogsvandring se exempel på certifierad landskaps- och naturvård i skogsarbetet. Vi fick bl a lära oss hur en planteringsyta röjs och gallras, hur vattendrag skyddas med en bred zon av lövträd och död ved för att gynna flora och fauna i vattenmiljö.

Under ett par veckor i september fanns det på ett par ställen i kommunen broschyrer och foldrar utlagda under temat: Byt till eko! Tyngdpunkten på årets Miljövänliga Vecka har legat på ekologisk ”fika”.

Vid tre tillfällen under hösten: 6 oktober, 27 oktober och 30 november, har vi i studiecirkelform diskuterat ekologisk-kontra-konventionell odling. Underlag för samtalen har främst varit studier från hushållningssällskapet och jordbruksverket. Förutsättningarna för olika odlingsformer tycks vara mycket komplexa. Vad beträffar rester av bekämpningsmedel i mat har ett examensarbete publicerat i Land visat, att svenskproducerad mat, jämförd med importerad mat, innehåller mycket lägre resthalter av bekämpningsmedel.

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 7 gånger. Medlemmar har varit aktiv i genomförandet av årets programpunkter, arrangerat utställningar samt deltagit i kurser och klimatkonferens i Vänersborg.