Fågelrapport 2013

Åter dags för en tillbakablick på det gångna fågelåret i kommunen. Inget år är det andra likt, och tur är väl det, för då tröttnar man ju aldrig på att skåda fågel! Eller hur?
Denna resumé grundar sig främst på alla de fågelrapporter som har registrerats på Svalan, vårt nationella fågelrapporteringssystem. Lite drygt 13.000 obsar av 203 arter finns rapporterade under
året, bl. a. ännu ett par nya arter för kommunen. Som vanligt blev det lite mer av vissa varor och lite mindre av andra, vilket väl framgår av denna spaning.

Vintern
Vädermässigt började året på plussidan och det mesta av snön och isen från före årsskiftet försvann men bara för ett par veckor. Det blev åter skridskois medan skidföret var skralt. Dock tillräckligt med vinter för att hålla vårfåglarna på avstånd. En del kvarstannare som ringduva, bofink och rödhake sågs dock. Den alltmer sporadiska turkduvan sågs vid några tillfällen i Dalum (och sedan en gång nära Stadsparken i stan mitt i juli). Spana efter denna näpna duva vid din fågelmatning!
Den hökuggleinvasion som påbörjades hösten 2012 bestod under vintern och fem ugglor sågs, den sista stannade till slutet av mars. Två kontinentala stjärtmesar såg vid en fågelmatning i Marbäck i början av februari och sedan även i april.
Våren-försommaren
Våren tampades med vintern ganska länge och vårens fåglar anlände långsamt, utan dramatiska sträckdagar. Redan den 2 mars sågs de första lärkorna och stararna men nätterna var kalla och nordnordostvindar härjade till långt in i april och först den 20 april var Åsunden helt isfri. Bland ovanligare fåglar kan nämnas bläsgås, mindre sångsvan, ejder, rördrom, gråhakedopping, småspov, mosnäppa, 8 svarttärnor, dvärgmås, pilgrimsfalk, skärpiplärka, svart rödstjärt, lappsparv och fler ringtrastar än någonsin (bl a ca 12 samtidigt i Marbäcksviken). En sommargylling sågs vid Tolken.

På Valborgsmässoafton jagade en lappuggla på ett hygge i Boared, men blott en dag, så det blev bara några få förunnat att se denna häftiga fågel.

I maj kom äntligen lite värme för de nyanlända insektsätarna och frusna skådarna. Kring mitten av månaden räknades ca 1.200 vitkindade gäss på sin väg mot Novaja Semlja. En regntung dag rastade 4 fjällpipare vid Varnum kyrka (kommunens andra obs av arten).

Mot slutet av månaden och in i juni sjöng inte mindre än tre flodsångare i Hökerum. Andra nattsångare var gräshoppsångare, kärrsångare och nattskärra och rosenfink sjöng på några ställen.
I Flatasjön sågs som mest 8 svarthakedoppingar och det verkar som att två par häckade (två ungar sågs i sjön och två i intilliggande Flogen). Fortfarande kommunens enda häckplats. En annan
ovanlig doppingart är smådopping som lyckades med en häckning i en damm i Fänneslunda. En tredje doppingart, gråhakedopping, uppehöll sig för andra året i rad i Viesjön under häckningstid,
men den var troligen ensam.

En annan lyckad häckning gäller berguvparet i Vist. Ungarna var födda när motorvägsbygget drog i gång vid tunnelmynningen nära berget efter 1 maj, och de klarade störningarna vad vi vet. Den 2 juni var det dags för ringmärkning och med viss möda lokaliserades bohyllan och de nu ganska stora ungarna fick sina ringar (vi har Trafikverkets uppdrag att ringmärka dessa). Efter
ringmärkningen kunde vi sedan se ungarna ”från backen” och t.o.m. från kyrkoparkeringen kunde sedan ungarnas uppväxt följas i tubkikare.

Fiskgjusen var ju årets riksinventeringsart, men gjusen är inte så lätt att spåra som man kan tro. Fyra säkra häckningar blev det, bobygge på en femte lokal samt ett par misstänkta häckningar. Sannolikt blev det även en lyckad häckning av röd glada, men lokalen kunde inte lokaliseras. Ett allt störreantal observationer tyder på att kanske fler än ett par nu häckar i kommunen. Vidare häckade ett par svarta rödstjärtar på Vist industriområde. Arten gillar denna typ av konstlade biotoper!

Sommaren
Sommaren, den sköna, får man väl säga detta år, var förstås ingen höjdare för den som vill smaka på det arktiska vadarsträcket i juli. Förvisso en och annan lämplig dag, men något nedfall från skyn blev det aldrig. Vid midsommar dök det upp en jorduggla på Hössna mader – en ovanlig art hos oss och särskilt vid denna tid. Minst en häckning av järpe konstaterades i Kinnared. En nog så
svårfunnen art, där de flesta obsarna görs i Humla-trakten och där en häckning också konstaterades i år. En ganska lugn tid, men tusen observationer matades ändå in på Svalan under juli.

Hösten
Äntligen får man väl utropa! Kanske inte så mycket för att sommaren var slut och hösten stod för dörren, utan för att det blev ett rejält lågvattensår. Till fasa för båtägare och sommarstugeägare men till glädje för oss fågelskådare. Ja, äntligen kunde man beträda vår kanske bästa fågellokal igen – Långegrund i Yttre Åsunden. Efter sju svåra år (dvs sju högvattensår) blottlades nu ett mäktigt grund och vadare kunde åter rasta här. Följaktligen blev lokalen flitigt besökt större delen av hösten.

Lägsta vattenstånd – 163,03 m.ö.h. – inträffade 25 oktober, men så småningom kom regnen och sjön steg ofattbart fort. Vid slutet av året var nivån 164,59, dvs sjön hade stigit med över en och en
halv meter! Dä ä mycke vatten!

Tidigt i augusti dök de första vadarna upp, bl a ett par spovsnäppor och följdes senare av kustsnäppa, småsnäppa, mosnäppa, myrspov, brushane, kustpipare, dvärgbeckasin m.fl och i lite
större antal kärrsnäppa (max 65), större strandpipare (max 18) och strandskata (21 på sträck). Även vid Ruggeboviken var det förstås vida stränder och passande för vadare. Bl a sågs kustpipare,
småsnäppa och svartsnäppa och en dag födosökte en lappsparv på stranden utanför tornet.

Långegrund och Yttre Åsunden satte fler spår i anteckningsböckerna. Som mest sågs 150 storskarvar och 400 storskrakar på fiskafänge, 60 skäggdoppingar, några svarthakedoppingar,
mindre sångsvan, prutgås, alfågel, salskrake, sjöorre, svärta, två skräntärnor, småflockar av snösparv och mycket mera. Den 5/9 var det dags för den första nya kommunarten, en ung stäpphök
som sträckte söderut över Långegrund och fotograferades. Elva dagar senare var det dags för den andra nya kommunarten – en ägretthäger som kom förbisträckande vid Högagärde och ut över
grundet. Denna vita häger sågs dagen efter stående på stenarna vid Oset (boråsdelen av sjön).

Den 11 okober blev en bra sträckdag då flertalet tranor gav sig iväg söderut. Minst 7.000 räknades, de flesta vid Ruggeboviken. Flera hundra gäss, ett 70-tal rovfåglar och 1.200 ringduvor räknades
också in från tornet i viken.

Det låga vattenståndet i sjöarna bjöd på lämpliga rastplatser för den svårsedda dvärgbeckasinen. Sågs på flera platser, som mest 6 ex vid Prången och utanför Åsunden-området sågs den lilla
beckasinen vid Sjögården, Tolken (som mest 4 ex).

På Hössna mader fanns ett nyplöje som under hösten lockade till sig upp till 320 tofsvipor, 29 brushanar och några ljungpipare. Flera röda glador sågs här också liksom fjällvråk.

Lite längre upp i dalen ligger den nyanlagda Mossabyggetdammen och i strandskogen här häckade ett hornugglepar (3 mattiggande ungar hördes). Den 25/8 sågs här både en sträckande svart stork och en kungsörn!

Andra höstrarisar var skäggmes i Gärdsjön, rödstrupig piplärka i Marbäck och en hökuggla dök på nytt upp på hyggena vid Lundby i Trädet. Kanske var det samma uggla från i vintras som hade
återkommit? Hökugglan sällskapades av bl a två fjällvråkar och en varfågel – alla sorkjägare.

Det var ju ett bra rönnbärsår denna höst och det gillar fr. a. sidensvansar och trastar. De stora trastflockarna uteblev, men sidensvansarna kom i mängd, antagligen fler än någonsin, som mest
huserade ca 500 st bland rönnarna i stadens centrum den 11 november. Bändelkorsnäbb gillar också rönnbär och en liten flock sågs i Hökerum 5 oktober.

Vinterväder kom plötsligt, om än tillfälligt, med ett kraftigt snöoväder 5-6 dec, då många (bil)hjul stod stilla och den senaste tidens minusgrader skapade tillfälligt en del nyis på sjöarna. Året
avslutades på plussidan och fågelåret får väl också samma betyg.

Resten av alla fågelobsar hittar du på Svalan och en fågelrapport kommer också att kunna hämtas på fågelgruppens hemsida så småningom. Adress: www.ufg.se Här kommer även årets
riksinventeringsart att annonseras – inga besked om art(er) ännu. Här finner du också dagliga Svalan-rapporter, foton, en gästbok för meddelanden och mycket annat.

Slutligen ska nämnas att vi tillsammans med Västergötlands Ornitologiska Förening varit tillfrågade i den pågående vindkraftsutbyggnaden, senast gällande områden vid Gräsryd/Smedstorp, Stigared och Boarp, angående fågellivet i etableringsområdena. Synpunkter, råd och uppmaningar om inventeringsinsatser har vi bl a bistått med. En av de mest sällsynta och hänsynskrävande arterna är smålom. De planerade vindsnurrorna vid Stigared-Boarp kommer att bilda en barriär mellan häckplatserna på Komosse och födosöksplatserna i Åsunden-Sämsjön. Ingen ljus horisont för våra smålommar alltså.

Fågelgruppen jan 2014, gm
Jan Andersson
0321-149 39, 070 55 149 39
januhamn@algonet.se