Fågelrapport 2014

Jag vet inte vilken gång i ordningen jag skriver denna lilla årskrönika för fågelgruppens räkning och minns det gångna fågelåret. Varje nyår tänker jag att jag ska skriva ner lite stolpar efterhand under det kommande året för att lättare minnas. Och varje nyår upptäcker jag att jag helt glömde bort just detta….

Då känns det tryggt att luta sig på alla de fågelobservationer som varje år rapporteras in på rapporteringssystemet Svalan. År 2014 blev det drygt 14.000 stycken, vilket är rekord! Samtidigt är det inte gjort i en handvändning att vaska fram det man vill berätta.

Men först lite mera statstik från Svalan. Rapportsystemet har rullat i 15 år nu och antalet rapporter ökar en aning för varje år och antalet rapportörer likaså, sett över hela perioden. Antalet rapporterade arter under 2014 blev 197 st, varav två arter blev nya kommunkryss! Totalt har 230 arter rapporterats under de femton åren med toppnotering 2006 med 205 arter.

Inte mindre än 156 olika rapportörer bidrog 2014, de flesta dock som tillfälliga besökare. Av dessa 156 har 25 personer rapporterat 50 arter eller fler medan 12 st har kommit över 100-strecket (som mest 188 arter för en skådare).

Av årets totalt 197 arter noterades 183 arter (nya för året) under januari-maj. Sju arter tillkom under juni-augusti och under september-december sågs ytterligare 7 arter. Nu kan man kanske få för sig att det kanske bara är ”lönt” att skåda årets första fem månader, men så är det förstås inte. Här ljuger statistiken i högsta grad.

Under ganska många år nu har en ny version av Svalan utlovats. Svalan är ju en del i Artportalen och för de flesta organismgrupper har den nya versionen införts under 2014, dock ännu ej för fåglar. Svenska fågelskådares s.k. frivilligrapportering (eller spontanrapportering) har resulterat i över 33 miljoner rapporter på Svalan. I år satsas 5 miljoner kronor i forskningsprojekt på hur man bl a ska utveckla nya statistiska redskap för att utvinna vetenskapligt användbara data ur den enorma databasen.

Låt oss nu gräva lite ur årets frivilligrapportering i vår kommun!

 

Vintern

Året inleddes med barmark och det var isfritt åtminstone på de större sjöarna. Åsunden frös aldrig helt (stor vak utanför Marbäck) och redan den 23 feb var sjön helt isfri. Såvitt jag vet har detta ej tidigare inträffat i modern tid (dvs de senaste 55 åren, eller så länge som undertecknad har skådat fåglar….). Höga vattenstånd överallt. Lite snö föll efterhand, men barmarken återkom tidigt. Arter som sågs, och som inte borde vara här i januari, var bl a blå kärrhök, forsärla, gråhäger, kricka, sädgås, stare, ringduva och smådopping förutom de numera regelbundna fågelbordsgästerna rödhake och bofink. Svanar, gäss och en del tåliga änder fanns förstås också kvar.

Ett dragplåster under denna tid var hökugglan vid Lundby i Trädet, en kvardröjare från november hösten innan och som sågs fram till 11.2. Här på det stora hygget, där flera vindkraftverk planeras, fanns också två fjällvråkar och en varfågel. Ytterligare en hökuggla sågs tillfälligt vid Älmö, Komosse den 20.2, men några nya ugglor kom aldrig ned under hösten från norr.

Ett annat dragplåster blev den bändelkorsnäbb, som tillsammans med några mindre korsnäbbar, åt rönnbär i de planterade små träden längs Bogesundsgatan i mitten av januari. Helt orädda kunde de studeras på närhåll av förbipasserande gång- och biltrafikanter. Vidare rapporterades en snösiska i Vist den 11.1.

Som vanligt inföll SOF´s årliga fågelbordsräkning ”Vinterfåglar inpå knuten” i sista januarihelgen. Statistik från vår kommun saknas, men i landet lär ca 20.000 fågelbord ha ”deltagit”.

Ugglorna kom igång tidigt och redan i första februariveckan hördes pärl- och sparvuggla och likaså berguven i Vist. Tyvärr inga belägg för att en hona också fanns på plats i Vistberget och ej heller några tecken på häckning i form av ungar. Tillfälligheter, eller störning från motorvägsbygget? Det ska bli spännande att se om paret finns på plats 2015.

 

Våren

 Mitt i ”vintern” kom våren med de budbärare som för det mesta får symbolisera de första vårfåglarna – den 16 feb sågs den första sånglärkan och de följande dagarna även tofsvipa, ljungpipare, trana, sävsparv, skogsduva m.fl. Tidig vår alltså, och ganska utdragen och sval, men utan spektakulära toppar. Många andra flyttfåglar anlände också tidigt, t ex ängspiplärka 8 mars, sädesärla 25 mars, ladusvala 8 april (fenologirekord i kommunen) och svartvit flugsnappare 19 april. Av de ovanligare obsarna kan nämnas 18 rastande bläsgäss, jagande pilgrimsfalk vid flera tillfällen, en gravand (samtliga i Marbäck), skäggmes i Gärdsjön, gråhakedopping i Vinsarpssjön och en ejder utanför stan.

Längre fram på vårkanten, en vecka in i maj, noterades en rekorddag för dvärgmås, då ett 70-tal fåglar kunde ses i Åsundens södra hälft och samtidigt även ett 20-tal silvertärnor i Sämsjön. Dagen därpå sågs en svarttärna utanför Marbäck efter en regnig natt, som också ”pressade ned” årta, skedand, stjärtand, över 100 sjöorrar, 20-talet svärtor, 130 vigg och en flock om 8 svarthakedoppingar mm i våra sjöar.

Den vitkindade gåsen sträcker ganska koncentrerat på våren och den 12 maj blev en bra dag med 700 över Åsundsholm. Den 17 maj small det till rejält, då en vitvingad tärna uppehöll sig i Gärdsjön – den ena av årets nya kommunarter(!) – lite ”spill over” från ett kortvarigt inflöde av många vitvingade tärnor i södra Sverige. En småsjungande trastsångare rastade en dag intill Sämsjön i Vegby. I slutet av maj sjöng en flodsångare i Marbäck och en näktergal sjöng under nästan två veckor intill FG-bygg vid Lillsjön i U-hamn.

 

Sommaren

Försommaren är ju nattsångarnas tid och bland dessa kan nämnas en vaktel som spelade ett par juninätter i Hökerum, yttterligare en flodsångare, nu i Varnum, gräshoppsångare vid Vinsarpsbron, en småfläckig sumphöna på Humla mader (här även två vattenrallar) och ett antal kärrsångare. För tredje året i rad spelade nattskärra på ”vindkraftshyggena” i Lundby, men bara tillfälligt detta år. Sju kullar hornuggleungar hördes, mattiggande nattetid.

Viesjön fortsätter att förvåna och för tredje året i rad sågs gråhakedopping under häckningstid. Detta år två par som dessutom häckade, tyvärr med dålig framgång. Bon byggdes, fåglarna ruvade och minst en unge kläcktes men försvann snart. Gråhakedoppingen blev i alla fall ny häckart i kommunen och vi hoppas att de gör nya försök 2015. De många paren skäggdoppingar klarade sig bättre och minst 13 bon och 25 ungar sågs.

Vi är ju vana vid att svarthakedoppingen häckar i Flatasjön (2 par med vardera en unge detta år), men ytterligare en, och ny, häckplats uppdagades då ett par fick ut två ungar i Gällstad reningsdammar. Reningsdammarna är välbesökta av fågelskådare, då smådopping emellanåt häckar här, vilket de gjorde även i år med till att börja med 5 duntottar som resultat. Även rörhöna häckar emellanåt här.

Fåglarnas höst börjar, som vanligt, redan innan vi fattat att sommaren är här. Sydflyttande svartsnäppor, gluttsnäppor och storspovar redan före midsommar och i juli/augusti följs de åt av arktiska vadare. Mycket varma sommarperioder gav ett och annat bakslag med regn och åska, men några bra sträckdagar blev det inte – 19 kustpipare, 9 kustsnäppor och 21 myrspovar blev årets facit för de arktiska vadarna. Två mosnäppor rastade en dag i Mossabyggetdammen i Knätte. F. ö. ganska skralt med vadare då fjolårets rekordlåga vattenstånd inte upprepades i år. Inget Långegrund, som nu stod under vatten. Lite strand vid Sjögården i Tolken lockade, förutom ett häckande mindre strandpiparpar,  ett fåtal kärrsnäppor, större strandpipare mm.

Nya bändelkorsnäbbar dök upp i slutet av sommaren, då, förutom en överflygande vid Lundby hyggen, flera ex även i år huserade i lärkträdsbeståndet norr om Bredgården i Marbäck. Fina obsar på rara korsnäbbar!

 

Hösten

Om man menar att den riktiga hösten börjar den 1:a september, så började hösten bra. En ung höksångare – ny kommunart nr 2(!) – höll till i bärbuskar i min mors trädgård i Villastaden under ett par dagar. Ett nog så överraskande fynd som flera tillresta hann få se. Andra höstflyttare av ovanligare slag var dubbelbeckasin i Varnum, dvärgbeckasin, rödstrupig piplärka, lappsparv, trädlärka och fler skäggmesar (i Mellsjön, Varnum).

Även hösten bjöd på en bra sträckdag för de vitkindade gässen  då en rekordstor flock på ca 800 ex (räknad från foto) passerade Marbäck den 6 nov.

En bra sträckdag för tranor inträffade den 14 okt då uppskattningsvis 6.000 fåglar följde Ätradalen söderut. Av ovanligare arter kan nämnas tre alfåglar i Sämsjön och årets enda kungsfiskare i en kanal norr om Blidsberg.

Nog kändes senhösten bra lång och grå och inte hände det särskilt mycket på fågelfronten. Sidensvansarna drog förbi då rönnbären saknades, trastflockarna uteblev, gässen stannade dock i det längsta (t ex 500 kanadagäss i Trädet dagen före Julafton) liksom skäggdoppingar (som mest 88 ex i Yttre Åsunden) och 400-500 storskrakar i samma sjö. Grannkommunens havsörnar kom ibland på besök uppåt Åsunden, kungsörn noterades vid tre tillfällen, sena blå kärrhökar och fjällvråkar sågs på sträck och av årets många obsar av röd glada gjordes den sista så sent som 1.11.

Mot slutet av året kom lite snö och lite kyla såpass att flertalet sjöar frös till, om än temporärt. En del kvarvarande gäss och svanar uppåt landet fick kalla fötter och sågs på sydsträck över kommunen. Bland gässen en del flockar med sädgäss, men inga ovanligare gåsarter.

Två sena morkullor sågs norr om Blidsberg den 22 dec, en likaledes sen sånglärka passerade Varnum den 28:e och en forsärla sågs vid Viskan i Varnum  vid årets slut.

Så långt denna genomgång! Resten finns på Svalan och som brukligt gör vi en komprimerad årsrapport över de intressantaste obsarna och rapporten kommer att kunna hämtas framåt våren på fågelgruppens hemsida (www.ufg.se). Som alltid är du välkommen att lämna rapporter i hemsidans gästbok, kika på alla fotograferade fåglar etc. Fredrik Andersson har efterträtt Jan Larsson som webmaster och hemsidan planeras också få en ny skepnad framöver.

Trots att vi ej längre har några gemensamma exkursioner eller inneträffar, så fortsätter vi naturligtvis att mötas via hemsidan och i fält med kikaren om halsen. Väl mött du också!

 

Fågelgruppen, jan 2015, gm

Jan Andersson

0321-149 39, 070 55 149 39

januhamn@algonet.se